Patronat

El Patronat és l’òrgan de govern i administració de la Fundació Educativa Terrassa. La representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

El seu funcionament i organització es regula en el Capitol IV dels Estatuts de la Fundació.

La composició del Patronat actual és la següent:

Jordi Fàbregas

President

Joan Làzaro, sots-president de la Fundació Educativa Terrassa

Joan Lázaro

Sots-President

Miquel Àngel Salazar

Tresorer

Francesc Xavier Puig

Secretari

Susana Salvador

Vocal

Pepi Costa

Vocal

Paco Gutiérrez

Francesc Gutiérrez

Vocal

Miguel Ángel Jaimes

Miguel Ángel Jaimes

Vocal

Menú